ΑΕΚ: Επιστροφή στην Ζωφριά και με…άδεια!

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014 | 4:13 μ.μ. | Σχόλια : 0 | Κατηγορία : A2 , ΑΕΚ |

Το κλειστό της Ζωφριάς πήρε πριν από λίγο άδεια και δεν είναι Πρωταπριλιά σήμερα. Και μάλιστα με υπογραφή του απερχόμενου Δημήτρη Καλογερόπουλου. Όμως, ο δήμαρχος Φυλής Δημήτρης Μπουραϊμης και ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού του δήμου, Κώστας Σκαμαντζούρας έγιναν «χίλια κομμάτια». Έτρεξαν εσχάτως, συναντήθηκαν με τους υπεύθυνους και πήραν την αδειοδότηση, αλλά για 800 θεατές! Ο αριθμός είναι μικρός για την δυναμική του γηπέδου και του κόσμου της ΑΕΚ, αλλά από το ολότελα

Για του λόγου του αληθές η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης: “ΘΕΜΑ : «Xoρήγηση Προσωρινής άδειας λειτουργίας στο 3ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ του Δήμου Φυλής».ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΈχοντας υπόψη:1.Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης¨.2.Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) ¨Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής¨.3.To Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30-5-1997) ‘’Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις’’.4.Το άρθρο 22 του Ν. 4049/2012 (Φ.Ε.Κ. 35/τ.Α΄/23-2-2012) ¨Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις¨.5.Το Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/24-12-2003) ‘’Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις.’’6.Τις διατάξεις του Ν.2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121/Α΄/1999) ¨Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις¨ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.7.Την αριθ. οικ. 46596/22-11-2004 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – Πολιτισμού –Δημόσιας Τάξης ‘’ Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθ. 56 Α του Ν. 2725/1999 κλπ.’’ (ΦΕΚ 1793/Β/6-12-2004) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.8.Το Ν. 4178/2013 (Φ.Ε.Κ. 174/τ. Α΄/08-08-2013) ¨Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις¨.9.Tην υπ΄ αρ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 21406/13-08-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. 2003/τ.Β΄/14-08-2013)¨Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 46596/22-11-2004 (Φ.Ε.Κ. 1793/Β/6-12-2004) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121/Α΄) ¨Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις¨, όπως ισχύει.10.Την υπ΄ αρ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 26437/26-09-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φ.Ε.Κ. 2415/Β΄/27-09-2013) ¨Τροποποίηση – συμπλήρωση της αρ. 46596/22-11-2004 (Φ.Ε.Κ. Β΄1793/6-12-04) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/99 (Φ.Ε.Κ. 121/Α΄) ¨Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις¨ όπως ισχύει¨.11.Την υπ΄ αρ. οικ. 36347/30049/04-07-2013 (Α.Δ.Α. ΒΛ49ΟΡ1Κ-894) Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α. ¨Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής¨.12.Την υπ΄ αρ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 38637/24-12-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών,Εσωτερικών, Πολιτισμού – Αθλητισμού –Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. 3317/τ. Β΄) ¨Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 46596/22-11-2004 (Φ.Ε.Κ. Β΄1793/6-12-04) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/99 (Φ.Ε.Κ. 121/Α΄) ¨Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις¨ όπως ισχύει¨.13.Το υπ΄ αρ. 4/15-01-2014 έγγραφο του Δήμου Φυλής, Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής ¨ΠΑΡΝΗΘΑ¨.ΑποφασίζουμεΧορηγούμε προσωρινή άδεια λειτουργίας μέχρι τις 30-06-2014, στο 3ο Κλειστό Γυμναστήριο Η άδεια χορηγείται δυνάμει i) του υπ΄ αρ. 415-01-2014 εγγράφου του Δήμου Φυλής, Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φυλής ¨ΠΑΡΝΗΘΑ¨ και ii) της υπ΄ αρ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.38637/24-12-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Πολιτισμού – Αθλητισμού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. 3317/τ. Β΄), για να δοθεί η δυνατότητα στους υπευθύνους της εγκατάστασης να συμμορφωθούν με τις προβλεπόμενες διατάξεις.Το 3ο Κλειστό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων θα χρησιμοποιείται για προπονήσεις-αγώνες \ Μπάσκετ.Ο επιτρεπόμενος αριθμός καθήμενων θεατών είναι 800 (οκτακόσια) άτομα, με ευθύνη του Δήμου για την τήρηση των προβλεπομένων.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ”

Πηγή…aekarena.gr